اخبار ویژه

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:

کمیته های حفاظت ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها نقش موثری در کاهش حوادث ناشی از کار دارند

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت:کمیته های حفاظت ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها نقش موثری در کاهش حوادث ناشی از کار دارند و اظها...

پیشخوان اخبار