کلاس آموزش عملی اطفاءحریق در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان