کاشت بیش از ٢٠٠ اصله نهال مثمر با حضور مهندس پور على شهرى معاونت اقتصادى و توسعه منابع انسانى و پرسنل منطقه ویژه اقتصادى پارسیان به منظور ترویج فرهنگ درختکاری