ورود پرچم کاروان غدیر(نجف) امشب در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان