نشست مشترک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى پارسیان با مدیرکل دفتر ارزیابى سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومى منطقه ویژه اقتصادى پارسیان؛ دکتر کریمى مدیرکل دفتر ارزیابى سازمان حفاظت محیط زیست و دکتر مسیحى مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و جمعى از کارشناسان محیط زیست طى سفرى دو روزه به منطقه ویژه اقتصادى پارسیان ضمن نشست با مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان در خصوص مجوزات محیط زیست از مکان هاى پتروشیمى سروش و پترو شیمى لورج، بندر منطقه ویژه و آب شیرین کن بازدید کردند.