نشست مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با سرمایه گذاران چینی در کیش