نشست مجری طرح و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان