نشست خبری مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با خبرنگاران واصحاب رسانه شهرستان