تاکید بر آغاز فصل جدیدی از کار و تلاش در منطقه ویژه و معارفه مدیر جدید حراست و روابط عمومی در جلسه شورای معاونین و مدیران توسط دکتر علامه، مدیرعامل