مراسم کلنگ زنی ده پروژه عمرانی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان-سری اول