مراسم تکریم و معارفه مدیران کار و خدمات اشتغال ممطقه ویژه پارسیان