مدیران فولاد مبارکه اصفهان از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان رئیس هیات مدیره فولاد مبارکه و مدیر برنامه ریزی فولاد مبارکه اصفهان در راستای بررسی شرایط سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان از تاسیسات زیربنایی، زیرساختی و ظرفیت های سرمایه گذاری این منطقه بازدید کردند.

در این سفر یک روزه از بندر منطقه ویژه پارسیان، آب شیرین کن و ساختمان های اداری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کردند.