روز سوم حضور منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کیش