در بازدید دکتر پاکزاد مدیرعامل و رضاپور فرماندار پارسیان بررسی شد: آخرین وضعیت از پیش‌رفت عملیاتی و نقش بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در توسعه غرب هرمزگان