حضور مدیرعامل و پرسنل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان پارسیان