حضور اثر بخش منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در رویداد مهم کیش(نمایشگاه اینوکس)