تقدیر از بانوان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به مناسبت روز زن