تبریک انتصاب سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پارسیان توسط رئیس حوزه غرب بانک ملی هرمزگان