برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان