برگزاری اولین کارگاه توجیهی، کاربردی کمیته استاندارد سازی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در سایت عملیاتی منطقه ۹۹/۵/۲۰ به روایت تصویر(عکاس: احمد غلامی)