بازدید نمایندگان و مدیران گمرک ایران از گمرک و بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان