بازدید میدانی هیئت مدیره شرکت از وضعیت پروژه های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان جهت تسریع در روند اجرایی و جلسه ای پیرامون این موضوع