بازدید مهندس دوستی،استاندار هرمزگان از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان