بازدید مشاور عالی استاندار هرمزگان و فرماندار پارسیان از بندر منطقه ویژه به روایت تصویر