بازدید مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان