بازدید مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره از پروژه های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان