بازدید مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان از گمرک منطقه ویژه

بازدید مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان از گمرک منطقه ویژه

سید علی اصغر علامه مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان از گمرک منطقه ویژه پارسیان بازدید کرد.