بازدید مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از غرفه پارک علم و فناوری پردیس زیر مجموعه معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری