بازدید مدیرکل دفتر ارزیابى سازمان حفاظت محیط زیست از پروژه های سرمایه گذاری منطقه ویژه پارسیان

به گزارش روابط عمومى منطقه ویژه اقتصادى پارسیان؛ دکتر کریمى مدیرکل دفتر ارزیابى سازمان حفاظت محیط زیست و دکتر مسیحى مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و جمعى از کارشناسان محیط زیست از جانمایی پتروشیمى سروش انرژی و پتروشیمى لورچ، بندر منطقه ویژه و آب شیرین کن بازدید کردند.