بازدید عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران، مدیر امور شعب منطقه دو کشور ، رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان بانک ملی به همراه تنی چند از مدیران استانی و شهرستانی از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان