بازدید کارگروه توسعه (هلدینگ میدکو) در حوزه فولاد از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان