امضای قراردا احداث کارخانه آلومینای خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان – ۵ شهریور ۹۸