اطفا حریق باغات غورزه پارسیان با هم‌کاری تیم آتش‌نشانی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در دمای ۳۹ درجه