آغاز عمیلات احداث ۸ پروژه عمرانی و زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با حضور استاندار هرمزگان