عضو هیات عامل و معاون شعب بانك ملی ایران در بازدید از منطقه ویژه و گفتگو با رئیس هیات مدیره این منطقه:

با تمام توان در کنار صنعت هستیم/دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در زمان تحریم ها بسیار مهم و ارزشمند بوده است.

عضو هیات عامل و معاون شعب بانك ملی ایران،مدیر امور شعب منطقه دو کشور ،رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان بانک ملی به همراه تنی چند از مدیران استان...

بایگانی‌های سرمایه گذاری - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان