مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کاهش حوادث ناشی از کار نقش کلیدی دارند

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جلسه ماهیانه کمیته های فنی و بهداشت کار شرکت ترانشه پل راه شرکت کرد و به نقش موثروکلیدی کمیته ها...

بایگانی‌های مدیریت کار و اشتغال - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان