با حضور مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و تنی چند از پرسنل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان صورت گرفت:

برگزاری مراسم روز نیروی دریایی سپاه در پارسیان

فرمانده منطقه چهارم ندسا در مراسم روز نیروی دریایی سپاه که با حضور مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و تنی چند از پرسنل منطقه ویژه اق...

بایگانی‌های مدیریت کار و اشتغال - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان