به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جلسه ماهیانه کمیته های فنی و بهداشت کار شرکت ترانشه پل راه شرکت کرد و به نقش موثروکلیدی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کاهش حوادث ناشی از کار پرداخت.
وی تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار را بر اساس ماده ۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در شرکتها و کارگاههای مستقر در منطقه ضروری دانست و اعلام کرد: تعداد ۵ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای واجد شرایط منطقه تشکیل شده و فعالیت دارند و تعداد ۲ کمیته نیز در دست بررسی و اقدام می باشد.
ایشان اظهار داشت: علیرغم اینکه عمده فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در امور ساخت و ساز و زیربنایی می باشد و در جهان بیشترین میزان حوادث کارگری در این بخش اتفاق می افتد ولی در این منطقه با ارئه خدمات آموزشی به کارگران و پیگیری کارشناسان بازرسی کار و واحد HSE منطقه سال گذشته کمترین حوادث ناشی از کار را داشته ایم و اغلب حوادث منجر به صدمات جسمی و سطحی کارگران بوده وخوشبختانه حوادث منجر به فوت نداشته ایم.
الیاسی اعلام کرد: تعداد شکایات حوادث ثبت شده جهت بررسی کارشناسی به در خواست مرجع قضایی در سال ۹۸ در مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه چهار فقره بوده است، که این میزان کم حادثه ناشی از همکاری و همراهی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاهها با بازرسان کار و کارشناسان واحدایمنی منطقه بوده است.
وی خاطر نشان کرد: هر زمان مدیر یک واحد کارگری به مسائل و موضوعات حفاظت فنی و بهداشت کارتوجه داشته میزان حوادث نیز در آن واحد کاهش ویا اتفاق نیفتاده است.
الیاسی همچنین گفت: بازرسان کار این مدیریت همواره با بازرسی موردی و طبق برنامه بر فعالیتهای کارگاههای منطقه نظارت و بر موضوع سلامت و صیانت از نیروی کار اهتمام دارند.
در پایان این جلسه یکی از کارگران شرکت ترانشه پل راه که نسبت به رعایت مسایل حفاظتی و بهداشت کار اقدام مناسبی داشتند مورد تشویق و قدردانی قرار گرفت.