مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  در گفتگو با روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت:  بر اساس اعلام پیمانکاری های مستقر در منطقه ویژه به ۳ نفر راننده پایه یکم با سابقه کار نیاز می باشد لذا افراد واجد شرایط می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۸ با در دست داشتن مدارک هویتی و مهارتی به واحد اشتغال مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان مراجعه نمایند.  وی  تاکید کرد: اولویت جذب با نیروهای بومی پارسیان می باشد.