میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان در دیداری که به مناسبت هفته کارگر با جامعه کارگری شهرستان داشت گفت: کارگزان از شریف‌ترین طبقات جامعه هستند. و جمهوری اسلامی در حوزه قوانین کار و کارگری یکی از کشورهای پیشتاز دنیا به شمار می‌آید. وی نقش کارگر را سازنده دانست و افزود: بخش عطیمی از رونق تولید به کارگران و فعالیت آن‌ها بر می‌گردد. زیرا کارگز عامل موثر تولید است.

ایشان تصریح کرد: هرچه به جلو می‌رویم تعداد کارگران شهرستان افزوده می شود و این می طلبد که برنامه ریزی خاصی برای آینده پارسیان صورت گیرد. میرزاد تاکید کرد: ما باید از حقوق کارگر در مقابل کارفرما دفاع کنیم. ایشان در پایان خاطرنشان نمود: عزم دولت برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی پارسیان جزم است.