به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان فراخوان جذب سرمایه گذار فاز اول شهرک پشتیبانی و پردازش منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به شرح ذیل برگزار می گردد.

شهرک پپردازش و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به منظور استقرار صنایع کوچک جهت پشتیبانی از صنایع بزرگ منطقه ویژه  و با هدف  سرعت بخشیدن به روند پیشرفت پروژه ها احداث میگردد .

این شهرک در فاز نهایی مساحتی بالغ بر ۵۵ هکتار در سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان احداث خواهد شد.