اسناد-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-پتروشیمی-در-منطقه-ویژه-اقتصادی-پارسیان۲