به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان