سمینار آموزشی روابط حاکم برانسان و سازمان با حضور دکتر مهدوی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان برگزار شد