بازدید مدیرکل دفتر ارزیابى سازمان حفاظت محیط زیست از پروژه های سرمایه گذاری منطقه ویژه پارسیان
نشست مشترک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى پارسیان با مدیرکل دفتر ارزیابى سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان