برگزاری مراسم غبارروبی قبور شهدا به مناسبت آغاز هفته گرامی‌داشت کار و کارگر در پارسیان